Načítavam . . .

Queer

Slovo QUEER znamená divný, zvláštny, nesvoj. V anglicky hovoriacich krajinách znamená aj byť homosexuálnym, čo nepatrí do „zdravého“ sveta, a preto si nezaslúži úctu.V súčasnosti sa tak identifikujú ľudia, ktorí sa vyhýbajú a vymykajú striktnému značkovaniu v spoločnosti. Prijali označenie queer ako prejav nadhľadu s cieľom vysmiať sa všetkým zakonzervovaným ľuďom, ktorí ich tak nazývali.

Queer ako človek býva definovaný tým, čo to nie je – to znamená nemať predpísanú rodovú identitu, rodovú rolu a sexuálnu orientáciu. Zahŕňa napríklad aj heterosexuálnych ľudí, ktorých sexualita a rodové vyjadrenie nepasuje do kultúrnych štandardov heteronormativity a cisgenderizmu. V konečnom dôsledku sa slovo queer používa aj ako strešný pojem pre sexuálne a rodové menšiny.

Queer divadlo

QUEER divadlo sa používa na označenie divadelného hnutia, ktoré zahŕňa ľudí bez ohľadu na rodovú identitu a sexuálnu orientáciu, ktorí/ktoré performujú divadelné hry, muzikály, kabaret a všetko ostatné. Zrodilo sa vo Veľkej Británii a Amerike už v 40 rokoch 20 storočia. Queer divadlo nevyrástlo na základe scenárov napísaných v izolácii, alebo pre potreby zábavného priemyslu. Vyrástlo z komunity ľudí pre ktorých bolo divadlo viac ako kariéra – bol to spôsob života. Ich tvorenie divadla bolo neoddeliteľné od ich osobných identít, ich životov, ich sociálnych kruhov, ich zmyslu pre humor, ich potreby lásky a potreby po spoločenskom styku. Chceli byť tí istí ľudia v práci, ako boli doma, neskrývať sa. Chceli rehabilitovať stereotypy o LGBTI/Q ľuďoch ako len o vytočených buznách, psychotických lesbách a afektovaných transkách. Usilovali sa prostredníctvom divadla tvarovať intímne zmyselnosti vytvoreného života. Často ide o divadlo, ktoré pohoršuje a je umelecky ambiciózne a deje sa cez banálne zveličovanie, prekrútenie pop kultúry. Tak sa ich "detská hra“ stala subverzívnou stratégiou, kultúrnou kritikou a formovaním identity spoločnosti.

Queer abeceda

Queer Abeceda

Sexuálna orientácia

Vzťahuje sa prevažne na emocionálne a/alebo sexuálne pocity, myšlienky, fantázie vo vzťahu k ľuďom jedného alebo druhého pohlavia, rovnakého pohlavia, alebo oboch pohlaví.

Považuje sa za nemennú, stabilnú a v súlade s vnútorným pociťovaním. Nemožno ju vedome ovplyvniť.

Rodová identita – vnútorné pociťovanie a vnímanie seba ako muža, ženy alebo niekoho iného v spektre mužskosti a ženskosti.

LGBTI/Q

Používa sa ako zaužívaná skratka pre komunitu lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. Nedávno sa skratka rozšírila na LGBTI/Q, čím zahŕňa aj ľudí, ktorí sa označujú za queer (ide o tých, ktorý zvažujú svoje sexuálne a rodové identity).

Heterosexizmus

Je to presvedčenie, že heterosexualita je nadradená homosexuálnej orientácii a všetkým iným sexuálnym orientáciám. Každá iná sexuálna orientácia je abnormálna a menejcenná, a tak homosexuálne orientovaní ľudia sú marginalizovaní.

Heteronormativita

Je termín používaný v queer teórii, ktorý popisuje súbor životných noriem určujúcich, že ľudia spadajú do dvoch svojou podstatou odlišných, vzájomne sa dopĺňajúcich rodov (muž a žena). Ide o názor, že heterosexualita je jediná normálna orientácia, že sexuálne a manželské vzťahy sú (väčšinou) možné len medzi mužom a ženou. Ide o názor, že biologické pohlavie, sexuálna orientácia, rodová identita aj rodová rola, by tak u každého jednotlivca mali prislúchať k jednej, tj. buď mužskej, alebo ženskej spoločenskej norme.

Nekomformný rod

Identita osoby, ktorej rodová identita nie je postavená na pohlaví priznanom pri narodení – a ktorej rodové vyjadrovanie je nekonformné.

Homofóbia/bifíbia/transfóbia

Negatívne a škodlivé postoje voči LGBTI ľuďom, ktoré sú silne emocionálne podfarbené, nenávistné a môžu viesť k fyzickým a psychickým útokom. Je to pociťovanie iracionálneho obáv, strachu z LGBTI ľudí, z vnímania iného človeka ako homosexuálneho, alebo strach z inej transrodovej identity, správania, presvedčenia alebo postoja, ktoré nepodliehajú rigidným stereotypom. Je obvykle založená na mýtoch, neopodstatnených predstavách, predsudkoch a kultúrnom heterosexizme.

Rodové vyjadrenie

Individuálne fyzické charakteristiky jednotlivca, správanie, alebo prezentácia, ktoré sú tradične prepojené na maskulinitu, alebo femininitu – vzhľad, obliekanie, manierizmus, rečové vzorce, sociálne interakcie. Je to o tom ako vyjadrujete seba vo vonkajšom svete.

Cisrodový/cisosoba

Osoba, ktorej rodová identita je rovnaká ako pohlavie, ktoré jej bolo priznané pri narodení.

Cisgenderizmus

Predsudok, ktorý odmieta, ignoruje, stigmatizuje tých, ktorí/ktoré nie sú cisrodoví.