Načítavam . . .

Queer Abeceda

Sexuálna orientácia – vzťahuje sa prevažne na emocionálne a/alebo sexuálne pocity, myšlienky, fantázie vo vzťahu k ľuďom jedného alebo druhého pohlavia, rovnakého pohlavia, alebo oboch pohlaví. Považuje sa za nemennú, stabilnú a v súlade s vnútorným pociťovaním. Nemožno ju vedome ovplyvniť.
Rodová identita – vnútorné pociťovanie a vnímanie seba ako muža, ženy alebo niekoho iného v spektre mužskosti a ženskosti.

LGBTI/Q – používa sa ako zaužívaná skratka pre komunitu lesieb, gejov, bisexuálnych a transrodových ľudí. Nedávno sa skratka rozšírila na LGBTI/Q, čím zahŕňa aj ľudí, ktorí sa označujú za queer (ide o tých, ktorý zvažujú svoje sexuálne a rodové identity).

Heteronormativita – je termín používaný v queer teórii, ktorý popisuje súbor životných noriem určujúcich, že ľudia spadajú do dvoch svojou podstatou odlišných, vzájomne sa dopĺňajúcich rodov (muž a žena). Ide o názor, že heterosexualita je jediná normálna orientácia, že sexuálne a manželské vzťahy sú (väčšinou) možné len medzi mužom a ženou. Ide o názor, že biologické pohlavie, sexuálna orientácia, rodová identita aj rodová rola, by tak u každého jednotlivca mali prislúchať k jednej, tj. buď mužskej, alebo ženskej spoločenskej norme.

Heterosexizmus – je to presvedčenie, že heterosexualita je nadradená homosexuálnej orientácii a všetkým iným sexuálnym orientáciám. Každá iná sexuálna orientácia je abnormálna a menejcenná, a tak homosexuálne orientovaní ľudia sú marginalizovaní.

Homofóbia/bifíbia/transfóbia – negatívne a škodlivé postoje voči LGBTI ľuďom, ktoré sú silne emocionálne podfarbené, nenávistné a môžu viesť k fyzickým a psychickým útokom. Je to pociťovanie iracionálneho obáv, strachu z LGBTI ľudí, z vnímania iného človeka ako homosexuálneho, alebo strach z inej transrodovej identity, správania, presvedčenia alebo postoja, ktoré nepodliehajú rigidným stereotypom. Je obvykle založená na mýtoch, neopodstatnených predstavách, predsudkoch a kultúrnom heterosexizme.

Cisrodový/cisosoba – osoba, ktorej rodová identita je rovnaká ako pohlavie, ktoré jej bolo priznané pri narodení.

Cisgenderizmus – predsudok, ktorý odmieta, ignoruje, stigmatizuje tých, ktorí/ktoré nie sú cisrodoví.

Rodové vyjadrenie – individuálne fyzické charakteristiky jednotlivca, správanie, alebo prezentácia, ktoré sú tradične prepojené na maskulinitu, alebo femininitu – vzhľad, obliekanie, manierizmus, rečové vzorce, sociálne interakcie. Je to o tom ako vyjadrujete seba vo vonkajšom svete.

Nekomformný rod – identita osoby, ktorej rodová identita nie je postavená na pohlaví priznanom pri narodení – a ktorej rodové vyjadrovanie je nekonformné.

Zdroje literatúry:

Smitková, H., Kuruc, A. 2012. Odporúčania a podnety pre psychológov a psychologičky, ktorí pracujú s lesbickými/gejskými/bisexuálnymi a transrodovými klientmi a klientkami. Iniciatíva Inakosť, 2012 Dostupné na: http://www.homofobia.sk/uploaded/PP_Prirucka_1_72dpi.pdf

Verelest, G. ed. 2012. Voice OUT Toolkit NISO project – Fighting homophobia through active citizenships and media education. NISO consortium, 2012 Dostupné na: http://www.nisoproject.eu/doc/nisodocs/niso_project_final_report_print.pdf